Vi arbetar efter traditionell förskolepedagogik utifrån förskolans läroplan. Vi läggar stor vikt vid barns språkutveckling, lekens betydelse, den sociala miljön samt barnens empatiska förmåga.

 

Vi arbetar för att barnen ska utvecklas till trygga individer som kan känna medkänsla, respekt och tolerans gentemot sin omvärld. Vi vill också att barnen ska förstå att alla människor har lika värde oavsett kön, social, etnisk eller kulturell bakgrund.

Vi låter barnen söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel och utforskande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.

 

Leken vill vi ska vara en viktig del av vår verksamhet eftersom den är så betydelsefull för barns utveckling och lärande. I leken stimuleras bl.a. språket, fantasi, inlevelse, kommunikation, samarbete, empati och problemlösning. Leken ger även möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

 

Vi vill att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik samt att verksamheten ska präglas av respekt för alla barn och vuxna.